Siden er under utarbeidelse

Følg oss gjerne på facebook eller instagram

Vedtekter for Nesodden kunstforening pr.16.03.1995

og revidert i § 8 første avsnitt 27.04.2000

 

 

§ 1 Foreningens navn og virkefelt

 

Foreningens navn: NESODDEN KUNSTFORENING

Foreningens virkefelt: Nesodden kommune

 

§ 2 Formål

 

Kunstforeningen har som mål å skape interesse og forståelse for billedkunst og kunsthåndverk, og stimulere til slik virksomhet i bygda.

 

§ 3 Oppgaver

 

For å fremme sitt formål skal foreningen:

 

1.   Arrangere salgsutstillinger og andre kulturarrangementer.

2.   Arbeide med allsidige oppgaver for fremme av kunst i samarbeid med andre foreninger

      og kulturorganisasjoner.

3.   Stimulere og søke å bistå som rådgiver i kunstnerisk utsmykking av offentlige og

      private anlegg i bygda.

 

§ 4 Medlemskap

 

Medlemskapet er åpen for alle som vil støtte foreningens formål.

Medlemskapet oppnås ved å betale medlemskontingenten som er fastsatt av årsmøtet.

 

§ 5 Foreningens organer

 

- Årsmøtet

- Styret

- Valgkomite

- Revisor

 

§ 6 Årsmøtet

 

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøtet innkalles av styret ved 4 ukers skriftlig varsel. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet. Sakspapirer skal være utsendt innen 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Stemmerett har ethvert medlem som var registrert som sådan i det året det blir avgitt beretning og regnskap for, og som har betalt sin medlemskontingent.

 

Årsmøte skal:

 

Velge ordstyrer, referenter

Godkjenne innkalling og dagsorden

Behandle årsmelding og revidert regnskap

Velge styre og varamedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen

Velge valgkomite for neste år

Velge styrets leder

Vedta kontingent

Vedta eventuelle vedtektsendringer

Behandle andre saker som medlemmer har sendt inn

 

Alle vedtak fattes med simpelt flertall. Når årsmøtet har godkjent årsberetning og regnskap, er styret meddelt ansvarsfrihet så sant de har handlet innenfor norsk lov.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles på samme måte som ordinært årsmøte når flertallet i styret eller minst ⅓ del av medlemmene krever det.

 

§ 7 Oppløsning

 

I tilfelle oppløsning gjelder samme kunngjøring som til årsmøte. Oppløsning skjer ved simpelt flertall.

 

Ved oppløsning skal foreningens midler settes på sperret konto som startgrunnlag for ny kunstforening med samme formål. Foreningens eiendeler skal ved oppløsning gå til galleri opprettet av kunstforeningen eller til Nesodden Samfunnshus.

 

§ 8 Styret

 

Årsmøtet velger styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmer blir valgt for 2 år, og varamedlemmer for 1 år. Varamedlemmer kan innkalles til alle styremøter.

 

Leder er valgt av årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg selv og velger:

 

Nestleder

Sekretær

Kasserer